Bendroji informacija

2007 m. balandžio 26 d. Europos Komisija patvirtino Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.

Joje nustatytas pagrindinis ES struktūrinės paramos panaudojimo 2007–2013 m. tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Strategijoje iškeltų uždavinių įgyvendinimui skirtos 4 veiksmų programos: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Ekonomikos augimo veiksmų programa, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, Techninės paramos veiksmų programa.

2007 metų spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles. Šių taisyklių priede nustatyta, kad Transporto investicijų direkcija dalyvaus įgyvendinant šiuos programų prioritetus:

 1. Ekonomikos augimo veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.):

  - Esminė ekonominė infrastruktūra;
  - Transeuropinių transporto tinklų plėtra.
   
 2. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.):

  - Aplinka ir darnus vystymasis.

Atsakomybė už konkrečias šių prioritetų priemones priskiriama šių programų prieduose, kurios tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (į teisės aktus).

Finansavimas 2007 metais

Siekiant kuo greičiau pradėti viešosios transporto infrastruktūros plėtros projektų, finansuojamų specialiosios ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų biudžeto programos lėšomis, įgyvendinimą, 2007 metais pagal numatomas veiksmų programų priemones iš anksto pradėti planuoti projektai.

Lietuvos transporto sektoriaus projektams ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos lėšos skiriamos pagal rengiamos Ekonomikos augimo veiksmų programos:

4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 2-osios veiksmų grupės „Transporto tinklas“ uždavinius:

 • eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;
 • valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas;
 • regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra;

5-ojo prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ uždavinius:

 • 4.2.1. nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;
 • 4.2.2. svarbiausio šalies tranzitinio mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas;
 • 4.2.3. tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo plėtra;
 • 4.2.4. transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas.

2007 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-62 patvirtino Preliminarų transporto sektoriaus projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 metais, sąrašą. Šis sąrašas buvo patikslintas 2007 m. liepos 18 d.:

2007 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-240 patvirtino Transporto sektoriaus projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos specialiosios Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos biudžeto programos lėšomis, vertinimo, tvirtinimo ir finansavimo tvarkos aprašą.

2007 m. rugpjūčio 3 d. Transporto investicijų direkcija išsiuntė kvietimus teikti projektų aprašymus.

Projektų vertinimo ir pasirašytų sutarčių duomenys:

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Transporto investicijų direkcija, atlikdama įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, administruoja šias priemones:

4 prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra

5 prioritetas. Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Transporto investicijų direkcija pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą įgyvendina projektą „Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą“

 • Priemonė „VP2-6.1-FM-01-V-01 ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“

Transporto investicijų direkcija kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Všį ‚,Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2009 m. kovo 19 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį projektui „Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą“, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ VP2-6.1-FM-01-V-01 priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“.

Pagal šią sutartį projektui skirtas finansavimas 13 622 870,00 Lt, iš jo 13 551 426,34 Lt ES struktūrinės paramos lėšų.

Šia sutartimi Transporto investicijų direkcijai teikiama techninė pagalba ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti.

Paramos lėšos skiriamos naujų etatų sukūrimui, esamų bei naujai priimtų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, mokymams, naujos kompiuterinės įrangos įsigijimui ir senos atnaujinimui.

Šio projekto dėka bus užtikrintas TID valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Transporto investicijų direkcija, atlikdama įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, administruoja šią priemonę:

3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis

 

Projektai, kuriems teikiama valstybės pagalba.

 

Transporto investicijų direkcija gauna paramą administraciniams gebėjimams stiprinti pagal priemonę:

4 prioritetas. Techninė parama sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui

Techninės paramos veiksmų programa

Transporto investicijų direkcijoje įgyvendinamas projektas Nr. VP4-1.2-FM-01-V-01 "Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui", finansuojamas pagal Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo.

Transporto investicijų direkcija kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Všį ‚,Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2009 m. kovo 31 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį projektui „Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui“, pateiktam pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.2-FM-01-V-01 priemonę „Informavimas ir viešinimas“.

Pagal šią sutartį projektui skirtas finansavimas 413 000,00 Lt, iš jo 351 050,00 Lt ES struktūrinės paramos lėšų.

Šia sutartimi Transporto investicijų direkcijai teikiama techninė pagalba ES struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui.

Įgyvendinant šį projektą bus sudarytos sąlygos tinkamai įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemones, užtikrinti kokybišką bei viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojant įvairias komunikacijos priemones.

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-24 13:58