Struktūriniai padaliniai

Kelių projektų skyrius atlieka ES 2007–2013 m. bei 2014–2020 m. struktūrinių fondų nuostatų reikalavimus atitinkantį kelių infrastruktūros plėtojimo projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Užtikrina tinkamą skiriamų ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą. Šis skyrius specializuojasi valstybinės reikšmės automobilių kelių ir kitų didelės apimties kelių infrastruktūros plėtros projektų srityje.

Geležinkelių projektų skyrius atlieka Sanglaudos fondo ir ES 2007–2013 m. bei 2014–2020 m. struktūrinių fondų nuostatų reikalavimus atitinkančių geležinkelių transporto infrastruktūros plėtojimo ir techninės pagalbos projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Užtikrina tinkamą skiriamų ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą. Šis skyrius specializuojasi geležinkelių infrastruktūros plėtros srityje.

Vandens, oro transporto ir logistikos projektų skyrius atlieka ES 2007–2013 m bei 2014–2020 m. struktūrinių fondų nuostatų reikalavimus atitinkančių oro, vandens ir kombinuoto transporto infrastruktūros plėtros ir techninės pagalbos projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Vykdo bendro intereso projektų, kuriems Europos Komisijos sprendimais suteikiama ES Transeuropinio transporto tinklo programos finansinė pagalba arba Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas, administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Užtikrina tinkamą skiriamų ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą.

Regioninės plėtros projektų skyrius atlieka ES 2007–2013 m. bei 2014–2020 m. struktūrinių fondų nuostatų reikalavimus atitinkančių savivaldybių administracijų vykdomų vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtros, eismo saugos bei aplinkosaugos priemonių diegimo projektų  ir darnaus judumo priemonių diegimo bei ekologiško viešojo transporto plėtros projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Užtikrina tinkamą skiriamų ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą.

Bendrųjų reikalų skyrius užtikrina techninį ir ūkinį Direkcijos aptarnavimą. Direkcijoje diegia ir plėtoja pažangias informacines ir telekomunikacijų technologijas. Užtikrina efektyvų dokumnetų valdymą ir asmenų aptarnavimą.

Finansų kontrolės ir apskaitos skyrius  tvarko Direkcijos buhalterinę apskaitą ir užtikrina Direkcijos administruojamiems projektams skirtų ES investicijų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagrįstą ir tinkamą panaudojimą.

Teisės ir personalo skyrius  teikia teisines konsultacijas Direkcijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams, kad būtų užtikrintas Direkcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas. Padeda Direkcijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant Direkcijos organizacinę kultūrą. Informuoja visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, įmones bei kitas organizacijas apie Direkcijos vykdomą veiklą ir ES 2007–2013 m. bei 2014–2020 m. struktūrinių fondų lėšų panaudojimą transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti bei vykdo Direkcijos komunikaciją.

Kokybės ir rizikos valdymo skyrius užtikrina ES fondų lėšomis finansuojamų transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo procesų kokybės gerinimą bei rizikos valdymą ir atlieka stebėseną. Užtikrina Direkcijos vidaus kontrolės sistemos efektyvumą. Koordinuoja Direkcijos veiklos planavimą ir dalyvauja tarpinstitucinio planavimo procesuose. Diegia kokybės vadybos sistemas ir metodus.

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-06 09:29