Taikoma praktika

Transporto investicijų direkcija, įgyvendindama Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas bei 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir atlikdama projektų įtariamų pažeidimų tyrimus bei nustačiusi pažeidimus, susijusius su viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų nesilaikymu, finansines korekcijas nustato ir taiko, kai:

(1) nežinoma tiksli su projekto pirkimo sutartimi, sudaryta ir (ar) vykdyta pažeidžiant teisės aktus, susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų suma;

(2) nepagrįsta visas su šia pirkimo sutartimi susijusias išlaidas pripažinti netinkamomis finansuoti, nes nustatant pažeidimo finansinį poveikį vadovaujamasi proporcingumo principu ir atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį.

 Finansinės korekcijos nustatomos ir taikomos, vadovaujantis:

- Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, 8 priedo nuostatomis (įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas);

- Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 priedo nuostatomis (įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą);

- Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“).

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-27 13:55