Bendrojo vertinimo modelis

 

 

 

   

Transporto investicijų direkcijoje įdiegtas Bendrojo vertinimo modelis

 
 
Transporto investicijų direkcija 2014 metais baigė įgyvendinti projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Transporto investicijų direkcijoje“. 2015 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio sprendimu, buvo pripažinta Bendrojo vertinimo modelio (BVM) efektyviu taikytoju ir gavo tai patvirtinantį pažymėjimą. Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ tikslą – skatinti viešųjų paslaugų iniciatyvas.

                    Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas viešojo administravimo sektoriuje, diegiant kokybės vadybos metodus, yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Viešojo administravimo plėtros strategijoje. Kokybės vadybos metodų taikymo viešajame administravime tikslas – tenkinti vartotojų poreikius, nuolat analizuoti ir gerinti savo veiklą, nustatyti kokybės standartus, juos vertinti bei dalytis gerąja patirtimi su ES valstybėmis. Bendrojo vertinimo modelis yra institucijos veiklos įsivertinimo metodas, leidžiantis Europos viešojo sektoriaus organizacijoms tobulinti savo veiklą. Šis modelis organizacijai suteikia galimybę daugiau sužinoti apie save, inicijuoti ir vykdyti nuolatinį veiklos tobulinimą. Modelio diegimas duoda rezultatus, pagrįstus aiškiais įrodymais, leidžia mažiausiomis sąnaudomis atlikti savo veiklos įvertinimą.

                  Transporto investicijų direkcija projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Transporto investicijų direkcijoje“ pradėjo įgyvendinti 2013 m. spalio 25 d. Projekto vertė – 56.015,67 Eur. Pagrindinės projekto veiklos: darbuotojų apmokymas kokybės vadybos ir BVM pagrindų, įsivertinimo organizavimas ir konsensuso ataskaitos parengimas, veiklos tobulinimo plano parengimas bei Bendrojo vertinimo modelio išorinio vertinimo atlikimas. Visos projekto veiklos sėkmingai užbaigtos, projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2014 m. birželio 12 d.
                 Pagrindinis įgyvendinto projekto tikslas pasiektas – Transporto investicijų direkcijoje įdiegtas Bendrasis vertinimo modelis.Siekiant šio tikslo buvo atliktas įrodymais pagrįstas Transporto investicijų direkcijos veiklos vertinimas pagal kriterijus, kurie yra pripažinti visame Europos viešajame sektoriuje. Darbuotojai įstaigos veiklą įvertino taip (100 balų sistema):
 

 

 

                Projektu buvo siekiama įtraukti Transporto investicijų direkcijos darbuotojus į organizacijos veiklos tobulinimą, buvo identifikuotos svarbiausios veiklos tobulinimo kryptys – nustatyti veiklos tobulinimo prioritetai – bei numatytos tam reikalingas priemones, siekiant sukurti sąlygas kryptingam ir nuolatiniam Transporto investicijų direkcijos veiklos gerinimui, efektyvumo didinimui bei kokybinių veiklos rodiklių gerinimui. Šiuo metu Transporto investicijų direkcija įgyvendina 2014 metais patvirtintą dvimetį Veiklos tobulinimo veiksmų planą, kuris parengtas remiantis nusistatytais veiklos tobulinimo prioritetais. Plane numatyti svarbiausi prioritetiniai tobulinimo veiksmai: gerinti vadovų ir darbuotojų komunikaciją, diegti į rezultatus orientuoto ir įrodymais pagrįsto valdymo principus, ugdyti darbuotojų kompetencijas, skatinti komandinį darbą ir didesnį bendradarbiavimą, vertinti ir valdyti klientų pasitenkinimą, tobulinti procesinį valdymą, plėtoti kokybės vadybą organizacijoje ir kt.

              Taip pat dar 2014 metais buvo kreiptasi į Vidaus reikalų ministeriją dėl Bendrojo vertinimo modelio taikymo išorinio vertinimo atlikimo.

 

Susijusios naujienos:

 

 

 

 

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-13 16:40