PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. kovo 4 d.
įsakymu Nr. 3-71
(Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2016 m. gegužės 2 d.
įsakymo Nr. 3-156(1.5 E) redakcija)

 

TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Transporto investicijų direkcija (toliau – Direkcija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija).
2. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro (toliau – susisiekimo ministras) įsakymais ir kitais teisės aktais, taip pat Direkcijos nuostatais.
3. Direkcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra Lietuvos valstybė, o savininko teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatas įgyvendina Susisiekimo ministerija.
4. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Direkcijos buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 60.
5. Direkcijos vieši pranešimai skelbiami Direkcijos interneto svetainėje www.tid.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
6. Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
7. Direkcijos paskirtis yra pagal kompetenciją rengti ir įgyvendinti transporto infrastruktūros plėtros priemones.
8. Direkcijos nuostatai keičiami susisiekimo ministro įsakymu.
 
II SKYRIUS
DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
 
9. Direkcijos veiklos tikslas yra užtikrinti, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų remiamiems projektams, ES pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams ir kitoms transporto infrastruktūros plėtros priemonėms įgyvendinti skirti finansiniai resursai būtų tinkamai panaudoti.
10. Direkcija, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
10.1. ES sanglaudos fondo paramos administravimo srityje atlieka visas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“;
10.2. ES pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektų administravimo srityje atlieka visas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-238 „Dėl Europos Sąjungos finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“;
10.3. 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Ekonomikos augimo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programų įgyvendinimo srityje atlieka visas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“;
10.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo srityje atlieka visas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;
10.5. Europos Sąjungos finansinės paramos, teikiamos transeuropiniams tinklams Europos infrastruktūros tinklų priemonės nustatytomis sąlygomis, metodais ir procedūromis, lėšomis finansuojamų transporto sektoriaus projektų įgyvendinimo srityje atlieka visas administruojančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“;
10.6. taip pat vykdo šias funkcijas:
10.6.1. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina kitus transporto infrastruktūros plėtros projektus;
10.6.2. teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo Direkcijos investiciniams projektams finansuoti;
10.6.3. teikia Susisiekimo ministerijai lėšų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas vykdyti  Direkcijos programas;
10.6.4. rengia transporto sektoriaus valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas;
10.6.5. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijų darbo organuose, užsienio valstybių atitinkamose institucijose ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauja rengiant Susisiekimo ministerijos inicijuojamų tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektus;
10.6.6. pagal kompetenciją informuoja visuomenę apie transporto sektoriuje įgyvendinamas investicines priemones;
10.6.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų rengimo;
10.6.8. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Direkcijos kompetencijai, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
10.6.9. vykdo kitas įstatymų  ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
 
III SKYRIUS
DIREKCIJOS TEISĖS
 
11. Direkcija, siekdama įgyvendinti jai nustatytą veiklos tikslą ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
11.1. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) vykdomų viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, į Lietuvos Respublikos  konkurencijos  tarybą  dėl pareiškėjų  planuojamų  įgyvendinti  ir  projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus,  į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;
11.2. pagal kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, viešųjų įstaigų bei organizacijų, ūkio subjektų, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, kitų institucijų ir įstaigų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;
11.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti,
11.4. sudaryti komisijas, darbo grupes Direkcijai priskirtiems klausimams spręsti;
11.5. pasitelkti nepriklausomus ar mokslinių institucijų, ekspertizės ir konsultacinių firmų ekspertus rengdama, vertindama ir įgyvendindama investicijų programas bei projektus;
11.6. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis Direkcijos kompetencijos klausimais;
11.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
11.8. pagal kompetenciją dalyvauti tarptautiniuose projektuose.
12. Direkcija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.
 
IV SKYRIUS
DIREKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
13. Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir susisiekimo ministro patvirtintu metiniu veiklos planu. Direkcijos metiniai veiklos planai ir jų įgyvendinimo ataskaitos skelbiami Direkcijos interneto svetainėje.
14. Direkcijos struktūrinių padalinių veikla organizuojama vadovaujantis, Direkcijos direktoriaus tvirtinamais struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), pareigybių aprašymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, apskaitos politika, procedūrų vadovais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.
15. Direkcijos administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.
16. Direkcijai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas susisiekimo ministras. Direkcijos direktorius gali būti skiriamas eiti Direkcijos direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
17. Direktorius turi pavaduotoją, kurį jis skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui, kuris nustato jo administravimo sritis.
18. Direktorius:
18.1. sprendžia Direkcijos kompetencijai priklausančius veiklos klausimus, atsako už jos kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat už Direkcijos darbo organizavimą;
18.2. užtikrina, kad Direkcija, vykdydama savo veiklą, vadovautųsi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartims, vykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, susisiekimo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
18.3. teikia Susisiekimo ministerijai Direkcijos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, susisiekimo ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
18.4. pagal kompetenciją leidžia, pasirašo įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
18.5. užtikrina efektyvų, atitinkantį metiniame veiklos plane nustatytus uždavinius, ir rezultatyvų Direkcijai paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų naudojimą;
18.6. sudaro Direkcijos programų sąmatų projektus ir teikia susisiekimo ministrui tvirtinti;
18.7. tvirtina vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
18.8. tvirtina pareigybių sąrašą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir pareigybių skaičiaus, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas ir pašalpas ir juos skatina, atlieka kitas teisės aktų nustatytas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
18.9. sudaro sutartis Direkcijos vardu;
18.10. pagal kompetenciją atstovauja Direkcijai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
18.11. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
19. Direktoriaus pavaduotojas jam nustatytose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą, padeda direktoriui nustatyti Direkcijos strateginius tikslus ir jų siekti, pagal direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Direkcijos struktūrinių padalinių veiklą, atlieka kitas direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
20. Laikinai nesant direktoriaus, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas. Laikinai nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina susisiekimo ministro įsakymu paskirtas kitas Direkcijos darbuotojas.
 
V SKYRIUS
DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 
21. Direkcijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Direkcijos vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.
22. Direkcijos finansų kontrolę atlieka direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.
23. Direkcijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Direkcijos direktorius.
 
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
24. Direkcija pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
______________

Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo: nuo 2008-03-23 (Įregistruota Juridinių asmenų registre 2008 m. kovo 17 d.)
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2008-03-22 Nr.34-1233

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3-71 „DĖL TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAI:

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 3-668 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 135-6898);
   
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-63 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 14-629);
   
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 3-676 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 129-6138);
   
 4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3-530 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 111-5533).
 5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
 6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-156(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3-71 „Dėl Transporto investicijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


 

 

 

 

 

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-14 13:24